0884 540 014

ТЕКСТ ЗА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Договорът за покупко-продажба е формален, възмезден, двустранен и консенсуален по своята правна природа.Предмет на този договор е прехвърляне правото на собственост на движима или недвижима вещ срещу насрещна престация.Всяка от страните по него има насрещни права и задължения.За продавачът съществува задължение да прехвърли собствеността на вещта и да предаде владението й, и правото да получи договорената цена за продажбата.За купувачът е налице задължение да заплати уговорената цена в срок и да получи нейната собственост.Когато се прехвърля правото на собственост върху недвижим имот, тогава е задължително договорът за покупко-продажба да бъде във формата на нотариален акт.В противен случай договорът би бил нищожен, защото ще противоречи на императивна разпоредба на закона.Сключването на договор за покупко-продажба може да се предхожда от подписан между страните предварителен договор, който има подготвителен характер.


« Назад към всички публикации