0884 540 014

Гражданско право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълната гама правни услуги в областта на гражданско право.

В обхвата на предлаганите от Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА юридически услуги влизат процесуално представителство на вашите интереси (изготвяне на искови молби, жалби, възражения, писмени отговори на искови молби, насрещни искови молби, привличане на трето лице помагач и предявяване на обратен иск срещу него, обезпечаване на иск чрез налагане на запор върху движимо и възбрана върху недвижимо имущество, правна помощ по време на съдебни заседания пред всички инстанции на съда) и обособените отделни производства в гражданския процес регламентирани в ГПК:

исково производство по общия ред на ГПК пред всички инстанции – защита на финансови и имуществени права на кредитори и длъжници с цена на представлявания материален интерес с цена на иска до 25 000 лв;

особени искови производства – правна защита на вашите финансови и имуществени права при условията на бързо производство, производство по брачни дела, производство по дела за гражданско състояние, производство за поставяне под запрещение, съдебна делба, защита и възстановяване на нарушено владение, производство за сключване на окончателен договор и производство по търговски спорове;

заповедно производство – правна защита и съдействие за/срещу издадена заповед за изпълнение за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на Районен съд;

правна защита, съдействие за/срещу издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от Районния съд на база на нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, на база на извлечение от регистъра за особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението, на база извлечение от регистъра за особените залози за вписан договор за продажба със запазване на събствеността до изплащане на цената или договор за лизинг, на база на договор за залог или ипотечен акт по чл.160 и чл.173, ал.3 от ЗЗД, на база запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед; обжалване на разпореждане за незабавно изпълнение за издаване на изпълнителен лист с цел спиране на започнатото заповедно производство и обезсилване на издадения изпълнителен лист;

изпълнително производство – правна защита на вашите законни права срещу незаконосъобразно действие на съдия-изпълнителя и обжалване на неговите действия.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или