0884 540 014

Регистрация на фирми

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага експертна помощ при регистрация на фирми в София, която ще ви спести време и усилия.


При регистрация на фирма е добре да се обърнете към адвокат, който има съответните опит и знания.

Само така бихте се информирали коя е най-подходящата и безрискова форма за упражняване на вашата търговска дейност, до каква степен носите лична отговорност в случай, че фирмата ви натрупа задължения, които не можете да обслужвате. Така бихте получили и съдействие да регистрирате фирмата си за един ден без да е необходимо да се лутате и да търсите бланки на документи, които не знаете дали са ви необходими.

В набора на предлаганите от мен услуги относно търговската регистрация на фирмите се включват още:

  • вписване на обстоятелства относно учредяване на прокура;
  • вписване на обстоятелства относно учредяване на клон;
  • вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие;
  • вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация;
  • вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие;
  • вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма;


Обявяване на актове:

  • годишни финансови отчети;
  • покани за свикване на общо събрание;
  • покани до кредитори за предявяване на вземанията им;
  • решения за увеличаване/намаляване на капитала на дружествата;

Регистрация на фирма - информация, условия, процедури.

За заявяване на конкретно вписване, заличаване или обявяване се подава определен образец на заявление в зависимост от правната форма на фирмата. Търговският закон допуска регистрация на фирми в различни разновидности:

Регистрация на ООД

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ: това е най-често срещаната и желана форма за регистрация на фирма в българската търговска практика. Предимствата се състоят в това, че съдружниците при ООД са ограничено отговорни пред кредиторите на дружеството до размера на внесения от тях учредителен капитал; предимството при регистрация на ООД се състои в това, че неговата печалба се облага с 10% корпоративен данък; друго предимство е, че Търговския закон позволява да се учреди ООД с първоначален капитал от 2лв.

Недостатъците се състоят в това, че за началната регистрация на ООД в ТР се изискват повече разходи от тези за регистрация на ЕТ. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на ООД в Търговския регистър отнема 2 работни дни – този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

Регистрация на ЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ: тази форма на регистрация е най-препоръчителна за лица с малък бизнес. Предимствата се състоят в това, че за началното вписване в ТР на ЕТ не се изисква внасяне на учредителен капитал, както и по-малкия размер на таксите за първоначалната регистрация на ЕТ; ЕТ, които не са регистрирани по ЗДДС и дейността им е сред изброените в ЗМДТ патентни дейности се облагат за печалбата си с окончателен годишен патентен данък, а не с данък върху годишната данъчна основа, което също е предимство.

Недостатъците се свеждат до това че поради липсата на първоначален капитал на този вид фирма собстеникът му е неограничено имуществено отговорен пред кредиторите си; друг недостатък е, че печалбата на ЕТ от дейност, която не подлежи на облагане с патентен данък, се облага със значителен размер осигурителни вноски и 15% данък върху годишната данъчна основа. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на ЕТ в Търговския регистър отнема 2 работни дни – този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

Регистрация на ЕООД

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ: това също е сред най-често срещаните и желани форми за регистрация на фирма в българската търговска практика. Предимствата се състоят в това, че собственикът на капитала при ЕООД е ограничено отговорен пред кредиторите на дружеството до размера на внесения от него учредителен капитал; предимството при регистрация на ЕООД се състои в това, че неговата печалба се облага с 10% корпоративен данък; друго предимство е че Търговския закон позволява да се учреди ЕООД с първоначален капитал от 2лв.

Недостатъците се състоят в това, че за началната регистрация на ЕООД в ТР се изискват повече разходи от тези за регистрация на ЕТ. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на ЕООД в Търговския регистър отнема 2 работни дни – този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

Регистрация на СД

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО: предимствата при регистрация на СД се състои в това, че неговата печалба се облага с 10% корпоративен данък, и то е юридическо лице със самостоятелно от това на своите собственици имущество. Друго предимство е това, че за началното вписване в ТР на СД не се изисква внасяне на учредителен капитал.

Недостатъците се състоят в това, че за началната регистрация на СД в ТР се изискват повече разходи от тези за регистрация на ЕТ; съдружниците са неограничено отговорни независимо от това че СД е с индивидуално обособено имущество. Вписването, заличаването и обявяването на актове по партидата на СД в Търговския регистър отнема 2 работни дни – този срок започва да тече след изготвянето и набавянето на всички необходими документи за исканото вписване в ТР и подаването им в Агенцията по вписванията.

Регистрация на АД

РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО: този вид дружества се препоръчва предимно за едър и крупен бизнес. Предимствата при регистрация на АД се състоят в това, че акционерите при АД са ограничено отговорни пред кредиторите на дружеството до размера на записаните в тяхна полза акции; предимството при регистрация на този вид фирма се състои в това, че неговата печалба се облага с 10% корпоративен данък.

Недостатък е, че за учредяването на този вид дружество се изисква минимален капитал от 50 000лв; друг недостатък се състои в това, че за първоначалната регистрация на АД се правят съществен размер от разходи; друг недостатък е, че АД подлежи на задължителен финансов одит, независима от това дали дружеството е извършвало дейност през календарната година.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или