0884 540 014

Трудово право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълната гама правни услуги в областта на трудово право.

  • Изготвяне и преглед на трудови договори;
  • Консултации относно прекратяване на трудови договори;
  • Консултации по социално и здравно осигуряване;
  • Представителство пред съда;
  • Правни съвети и изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, договори за управление, разработване на вътрешни правилници за труд и трудова дисциплина;

Предоставямм консултации относно оптимално уреждане на трудовите правоотношения и трудовите спорове межу работодатели и работници и служители, преструктуриране и прекратяване на трудови правоотношения. Защитавам клиентите си пред съд във връзка с всички аспекти на отношенията работодател - служител. Предоставям защита срещу незаконно уволнение, предявяване на искове за неизплатено трудово възнаграждение, обезщетения за неползван платен годишен отпуск, обезщетение при пенсиониране, обезщетение за оставане без работа.

Договори, Проектодоговори, правна документация

Адвокат Весела Пенева изготвя договори, проектодоговори и правна документация. Предоставя правни консултации във връзка с договорно обезпечаване на отношения както за физически, така и за юридически лица. Вие получавате професионална правна помощ и съдействие, които Ви позволяват да вземете най-доброто и правно обосновано решение. Обадете се! Адвокат Весела Пенева ще се радва да отговори на всички Ваши въпроси.

  • ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ: консултиране при изготвянето на граждански договори, консултиране при подписването на граждански договори, разлика в осигуряването между граждански и трудови договори, осигуряване по граждански договор, типов граждански договор и други.
  • ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
  • ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Иск за неизплатена заплата

Когато работодателят не е заплатил на работника си дължимите суми, пред работника стои възможността да ги претендира по съдебен ред. Кодекса на труда въвежда специални срокове, след изтичането на които се погасява правото на иск - чл.358КТ. Исковете за парични суми, произтичащи от вземане по трудово правоотношение, могат да бъдат предявени в 3-годишен срок от деня, в който плащането е било дължимо. 3-годишният срок започва да тече от изтичането на месеца, за който се отнася заплатата. Това означава, че правото на иск за съответната месечна заплата е погасено с изтичането на 3-годишен срок от края на съответния месец, през който е следвало да бъде изплатена заплатата.

Защита срещу незаконно уволнение

Незаконно е уволнението, при което е на лице несъобразено със закона прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя. Незаконността може да се изразява в извършване на уволнение на несъществуващо в закона основание, в нарушение на установена в закона забрана, в неспазване на предварителната закрила от уволнение, в нарушаване на материално-правното основание или на основните процедурни правила за извършване на уволнението. Правната защита срещу незаконно уволнение е съвкупност от правни средства, които законът предоставя на уволнения работник/служител, за да се установи незаконността на уволнението и да бъдат отменени неблагоприятните за него последици. Правната защита срещу незаконното уволнение се осъществява като защита пред работодателя и съдебна искова защита. Правна същност – последващо волеизявление на работодателя или органа, който е извършил уволнението, чрез което се установява незаконността на акта от извършилия го субект. Правото за отмяна на уволнението е потестативно право на органа, който го е наложил. Осъществява се по искане на работника и служителя чрез сезиране на районния съд – чл. 344 ал. 1 КТ. Това е рекламационно производство, искът по чл. 344 КТ могат и да предявяват и наследници (за наследствена пенсия). Срокове за предявяване на иска за посочени в чл. 358 ал. 1 т. 2 КТ (срокът е давностен), след изтичането му уволнението не може да бъде отменено от съда или да бъде оспорено от работника и служителя. Чл. 344 ал. 2 КТ – работодателя може да отмени сам заповедта за уволнение до подаване на иск от работника и служителя (след като съдът е сезиран само той може да се произнесе). Работодателят може да признае иска и производството се прекратява.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или