0884 540 014

Вещно право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълната гама правни услуги в областта на ВЕЩНО ПРАВО.

Вещното право е част от гражданското право. То има специфичен предмет, поради което се разграничава от другите части на гражданското право. Понятието вещно право има няколко значения. То е съвкупност от правни норми (правила за поведение) и в този смисъл то е част от обективното ни право. Тези норми са гласувани от Народното събрание или приети в подзаконови актове на Министерския съвет или на отделни министри Има закони, в които преобладават вещноправни норми, например ЗС, ЗДС, ЗОС. Има закони, в които също се намират вещни норми например ЗТЦУ, ППЗТСУ, ЗЕК и др.

Вещното право се назовава и конкретното субективно право, което е дадено на правния субект от обективното право върху определен или определени обекти. Вещното право определя на кого принадлежи една вещ и очертава рамките на това право.

Същевременно вещното право изследва конкретна част от обективното право, взето в неговата цялост и обособеност, и естествено във връзка с останалите части от обективното право.

Вещното право определя видовете вещни права, тяхното съдържание, носителите на тези права и обекти, върху които те се разпростират. То регламентира и начините на придобиване на придобиване и загубване на съответните права.

Вещното право има свои характерни особености. Видовете вещни права се определят и уреждат със закон. Страните или по точно казано, правните субекти не са в състояние да създадат нови видове вещни права освен тези, определени от закона. Затова говорим за numerus clausus – наличие на точно определен от закона брой на вещни права. Правния субект може да избере едно от предвидените от закона вещни права. Оттук нататък той няма право да определя съдържанието на конкретното право. То е императивно определено. Основното субективно право на вещното право е собствеността.

От една страна, държавата и общините запазват изключителна и неотчуждаема собственост върху определен вид вещи, които трябва да обслужват и задоволяват интересите на цялото общество или негова част в териториално обособен аспект. Това са вещите, включени в публичната собственост. Върху тях може да се учредява особено право на ползване по законно установен ред, за тяхното оптимално използване. При нужда държавата установява монопол върху конкретен вид вещи. При публичната собственост правомощието на разпореждане на държавата и общините е почти изцяло отнета. Вещ в правния смисъл на думата е отделен телесен предмет. Това е един материален предмет, който съществува самостоятелно и върху който може да се установяват вещни права от правните субекти, до които можем да се допрем.

Характеристика на вещите - самостоятелност, материалност и да може да служи на правните субекти, т.е. да може да задоволява правнорелевантни интереси.

Основното деление на вещите, което е свързано с много големи правни последици, е това на недвижими и движими. Делението на вещите на движими и недвижими е познато още на римското право.

От друга страна, застрояването се регламентира чрез съответните норми и чрез градоустройственото планиране. То се допълва и от ограниченията за засаждане на трайни насаждения.

От трета страна, данъчните закони имат също така своята определена функция и в разглежданата област. Предмет на вещното право са и двете ограничени вещни права върху чужди вещи. Става дума за суперфицията и за сервитутите.

Чрез вещното право се урежда делба на съсобствен имот, учредяване право на строеж (суперфиция), право на преминаване през недвижим имот, на надстрояване. Чрез него собственик на недвижим имот, който е отстранен от владение на имота си може да предяви правата си срещу владеещия несобственик и той да бъде отстранен.

Иск за собственост

Защита на правото на собственост чрез предявяване на иск за собственост

Защитата на собствеността се урежда в Гражданското право и тя е непосредствен обект на анализ от Вещното право. В ЗС са уредени няколко иска за защита на правото на собственост.

Първият от тях е този по чл. 108 и се нарича в теорията и практиката ревандикационен иск или ревандикация. По силата на този иск собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което е владее или държи, без да има основание за това. Този иска не се изсрочва с давност.

Когато с иска се защитават вещни права върху недвижими имоти, той задължително се предявява пред онзи районен съд, в чийто район се намира недвижимият имот. Ищецът в процеса трябва да докаже своята активна легитимация, а именно, че той е собственик на вещта. Затова в процеса се предоставят убедителни доказателства за наличие на правото на собственост.

Доказването на правото на собственост при движимите вещи е значително по-трудно. Допускат се всякакви доказателства - касови бележки, фактури, гаранционни карти, свидетелски показания и други, стига от тях да се установява, че именно ищецът е собственик на вещта.

Когато Ваша вещ се намира във владение на друго лице без то да има правно основание за това, Вие бихте могли да предявите ревандикационен иск и по този начин да бъде защитено Вашето право на собственост. Адвокат Весела Пенева ще Ви окаже правно съдействие и защита както когато Ваша вещ е в друго лице без правно основание, така и в случаите ако срещу Вас е предявен подобен иск.

Иск за определяне на границите

В чл. 109а ЗС е уреден един специфичен иск за защита на правото на собственост. Нарича се иск за определяне на граници. Този иск има за обект само недвижими имоти. Той се упражнява тогава, когато съществува неопределеност на границите между недвижимите имоти. Практиката приема, че искът е неприложим по отношение на недвижимите имоти, чиито граници са определени с влязъл в сила подробен устройствен план, вследствие на което тези имоти са придобили статут на УПИ. По силата на иска се определят граници само между съседни имоти. Активната легитимация е както при ревандикацията, а пасивната се отнася само за собственици на съседни имоти. Много често този иска преминава в ревандикация.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или