0884 540 014

Облигационно право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА извършва също услуги в областта на договорните правоотношения:

  • Предявяване на искове за нищожност или унищожаемост на сделки;
  • Предявяване на иск за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване;
  • Предявяване на иск за разваляне на договори, за неустойки и претърпени вреди;
  • Изготвяне на договори за наем, заем, цесия, влог, продажба, дарение, замяна и др;
  • Съставяне на нотариални актове за продажба на недвижими имоти.

Иск за реално изпълнение

Искът за реално изпълнение по чл.79 от ЗЗД не зависи от характера на престацият.Ал.2 на чл.79 насочва принципа на реално изпълнение в полза на длъжника: "Когато се иска обезщетение вместо изпълнение, длъжникът може да предложи първоначално дължимото заедно с обезщетение за забава, ако кредиторът има интерес от изпълнението." Това правило е обратната страна на общия иск за реално изпълнение, учредено в полза на кредитора с оглед защитата на интересите и на другата страна - длъжника, защото престацията е силно незаменима.

Иск за обезщетение

Иска за обезщетение е облигационен иск и се предявява пред съда само, когато са претърпени имуществени и/или неимуществени вреди.Имуществените вреди са налице, когато лицето е претърпяло загуба /намалил е имуществото си/ или е пропуснало полза /пропуснал е да увеличи имуществото си/. Неимуществените вреди се изразяват в претърпени болки и страдания и имат повече морален характер.

Иск за непозволено увреждане

Правната уредба на този иск е уредена в чл.45-54 от ЗЗД. Основният принцип на този иск гласи, че който причини вреди на другиго е длъжен да ги поправи.

Иск за неоснователно обогатяване

Неоснователното обогатяване възниква при правоотношение, свързано с разместване на имуществени блага без правно основание. Такова разместване е налице, когато е дадено нещо в резултат на неосъществено или отпаднало основание, и когато е дадено без основание. Правните последици от неоснователното обогатяване са, че обогатилото се лице дължи на обеднялото връщане на неоснователно придобитото. Вземането е винаги парично и е до размера на по-малкото между размера на това, с което се е обогатило едното лице и размера на това, с което се е обеднило другото. На връщане подлежи както полученото, така и плодовете придобити от него, от деня на поканването. Когато връщането се дължи от недееспособен, отпада искането за връщане на плодове.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат весела пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или