0884 540 014

Адвокат по търговско право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълната гама правни услуги в областта на търговско право в София:

 • Предявяване на търговски искове срещу неизрядни длъжници;
 • Промяна размера на депозираната искова молба според неговото предварително изпълнение от длъжника; Процесуално представителство в
 • съдебни заседания пред окръжен, районен, апелативен и Върховен касационен съд;
 • Обжалване на постановени откази на Агенция по вписванията пред окръжен и апелативен съд;
 • Консултации и изготвяне на различни видове договори за продажба, услуги, наем, заем;
 • Съдействие при различни видове търговски процедури;
 • Консултации относно правните последици на несъстоятелността;
 • Изготвяне на правни анализи и различни видове споразумения;
 • Проучване на правните рискове;
 • Представителство;
 • Подготвяне на документи и съдействие в процеса на учредяване на дружества и при избора на организационната им форма, както и помощ приразрешаването на всякакви правни въпроси на корпоративни теми;
 • Оптимизиране на сделките с оглед на съществуващия бизнес риск и приложимите данъци и такси;
 • Извършване на изследване и анализ, и даване на становища по разнообразни правни казуси;
 • Правно съдействие във връзка с изпълнение на договорни задължения;
 • Подготвяне и преглед на чуждестранни търговски договори.

Търговски регистър

Търговски регистър - вписване, заличаване, промяна в обстоятелствата, правни консултации

Търговският регистър е въведен с приемането на Закона за Търовския регистър. Последният урежда търговската регистрация, вписванията, заличаванията и обявяванията, съхраняването и достъпа до вписаната информация в търговския регистър.

Търговския регистър представлява централизирана база данни, съдържаща в електронен вид информация за всички търговци, които подлежат на вписване, съгласно законовоустановените изисквания. На вписване в Търговския регистър подлежат: името на фирмата, седалището и адреса на управление, предмета на дейност на фирмата, собственици, управители и други обстоятелства. С приемането на Закона за търговския регистър /ЗТР/ се поставя началото на важна реформа в сферата на регистрация на фирми.

Първата основна промяна се състои в това че се променя органът, който води и съхранява Търговския регистър – от Съда търговският регистър преминава към Агенцията по вписванията, а по този начин търговското регистърно производство се превръща от съдебноохранително в извънсъдебно административно производство.

Втората промяна се свежда до това, че Търговският регистър се превръща в единна, електронна и централизирана база данни.

Третото нововъведение е свързано с начина на възбуждане на регистърното производство и сезиране на Агенцията по вписванията – процедурата по вписване, заличаване или обявяване започва в общия случай с подаване на заявление по утвърден образец.

Търговският регистър е публичен и достъпът до него е свободен. Вие можете да правите справки за интересуващите Ви търговци по данните за тях вписани в Търговския регистър. За повече информация обърнете се към адвокат Весела Пенева, която ще Ви консултира по всички въпроси свързани с Търговски регистър.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага на своите клиенти следните услуги свързани с Търговски регистър:

 • Регистрация на фирма
 • Вписване на промени в обстоятелствата
 • Ликвидация на фирми
 • Несъстоятелност
 • Правни консултации по всички въпроси свързани с Търговски регистър.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА с радост ще отговори на всички Ваши въпроси относно боравенето с Търговския регистър, регистрацията на фирми, вписване на промени, несъстоятелност и ликвидация, заличаване на фирми, справки и други.

Вписване на промени в обстоятелствата на фирма в Търговския регистър

В процеса на осъществяване на търговската дейност на фимите често възникват промени в обстоятелствата, които подлежат на вписване в Търговския регистър.

Адвокат Весела Пенева извършва услугата вписване на промени в обстоятелствата. При настъпили промени в обстоятелствата Вие сте длъжни в законоустановения срок да подадете Заявление за вписване на промени по партидата на дружеството в Търговския регистър. Заявлението за вписване на промени се подава в Агенцията по вписванията.

Адвокат Весела Пенева ще извърши тази услуга вместо Вас като Ви спести време, пари и нерви.

На вписване в Търговския регистър подлежат всички промени във вече вписани обстоятелства, както и новонастъпили обстоятелства. Заявлението за вписване на промени се подава в 7-дневен срок от настъпването на събитието, подлежащо на вписване.

На вписване в Търговския регистър подлежат следните промени в обстоятелствата на фирмите:

 • Промяна на името на фирмата
 • Промяна в срока, за който дружеството е учредено
 • Промяна на седалището и адреса на управление
 • Промяна на предмета на дейност на фирмата
 • Увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
 • Промяна в управлението и представителството
 • Приемане или напускане на съдружници
 • Промяна в дяловете на собствениците
 • Преобразуване на дружеството
 • Прекратяване на дружеството
 • Други предвидени по закон

Документите които се подават са различни в зависимост от правната форма на фирмата. Така например за АД се подават следните документи:

Заявление за вписване на промени, Протокол от общото събрание на АД, на което е взето решението за промяна, Промененият устав на АД, Квитанции за внесени държавни такси за вписване на промените. Ако са настъпили проемни в състава на съвета на директорите, надзорния съвет, управителния съвет се подават нотариално заверен спесимен /образец от подпис/ при промяна в представителството, Декларация на новите членове на съответните съвети по чл.234, ал.2 от ТЗ и други. За ООД се подават съответно Декларация по чл.13 от Закона за Търговския регистър, Заявление за регистрация на промени в ООД (ЕООД), Квитанции за платени държавни такси, необходими документи при приемане или изключване на съдружник и други.

Вие не е необходимо да губите време и нерви да се ровите в нормативните актове и да рискувате да пропуснете нещо съществено и да получите отказ за вписване на обстоятелство и да загубите внесената държавна такса или да загубите време, за да го обжалвате пред съда. Оставете това на адвокат Весела Пенева.

Адвокат Весела Пенева има грижата за това всички новонастъпили обстоятелства подлежащи на вписване в Търговския регистър да бъдат вписани по надлежния ред в съответния законов срок.

Ликвидация на фирми - правни консултации, процедура, служебно заличаване на фирма

Ликвидацията на фирми е процедура, уредена с Търговския закон. Представлява последния етап от съществуването на фирмата, когато тя продължава да съществува като юридическо лице определен период от време, но престава да осъществява търговска дейност и да сключва търговски сделки. Преди да се пристъпи към процедура по ликвидация на фирмата търговската дейност на фирмата се прекратява. Започват процедури по продажба и разпределяне на наличното имуществот, събиране на вземания и погасяване на задължения.

Ликвидацията представлява извънсъдебно производство. За разлика от несъстоятелността, която е съдебно производство. При ликвидацията имуществото на фирмата се разпределя между съдружниците и кредиторите на фирмата. Назначава се ликвидатор.

Ликвидацията обикновено се извършва за срок от 6 месеца. Този срок е определен със закон и не може да бъде променян. Зависи от вида и правната форма на дружеството. Подават се съответните документи в Агенцията по вписванията.

По повод на ликвидация на фирми често възникват въпроси и правни казуси, чието решаване изисква квалифицирана юридическа помощ и съдействие. Не се колебайте да се обърнете към адвокат Весела Пенева. С радост ще отговорим на всички Ваши въпроси.

Заличаване на фирми

Заличаването на фирмата се осъществява след приключване на ликвидационното производство или производството по несъстоятелност.

Причина за заличаването на фирмата може да бъде изтичането на срока, за който е регистрирана, по решение на собствениците на фирмата, при всички форми на преобразуване, при обявяване в несъстоятелност, по решение на окръжния съд по седалището на дружеството съгласно чл.155 от Търговския Закон, при неспазване на законовоопределените срокове за пререгистрация на фирми.

Несъстоятелност - обявяване на фирма в несъстоятелност. Правна подкрепа.

Според българското законодателство производство по несъстоятелност на фирма се открива при наличие на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на търговеца. Длъжникът е изпаднал в невъзможност да покрива своите финансови задължения към кредиторите. По този начин производството по несъстоятелност има за цел да се съберат вземанията на кредиторите по принудителен път, като същевременно се предпазва имуществото на длъжника от увреждане от негова страна и привеждане в невъзможност да се покрият задълженията към кредиторите. Важна особеност на несъстоятелността е, че интересите на кредиторите се поставят преди интересите на акционерите или съдружниците.

Свърхзадлъжнялост имаме тогава, когато имуществото на дружеството не може да покрие неговите задължения. И в двата случая - при неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост се открива процедура по несъстоятелност. Това става чрез подаване на писмена молба от длъжника. ликвидатора или кредитор, както и от Националната агенция по приходите. Обявеният в несъстоятелност търговец плаща всички разходи във връзка със съдебното производство като назначаване на синдик, неговото възнаграждение и други.

Важно е да се отбележи, че съгласно българското законодателство, длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадлъжнял е длъжен да поиска откриване на процедура по несъстоятелност в рамките на 30-дневен срок. В противен случай подлежи на санкции. Това е особено важно за акционерни дружества, които поради спадане на цените на техните акции например могат да попаднат в посочените две състояния макар и за кратко време, което да наложи откриването на процедура по несъстоятелност. Тези и много други проблеми във връзка с несъстоятелност на фирма налагат често да се търси квалифицирана юридическа подкрепа, в което именно е и ролята на добрия адвокат.

За всички въпроси във връзка с производството по несъстоятелност на фирма не се колебайте да позвъните на адвокат Весела Пенева.

Търговски сделки

Търговски сделки - сключване, прекратяване и разваляне на договори, правни консултации, подготовка, участие в преговори при търговска сделка.

Търговска сделка представлява волеизявление на едно или повече лица, обикновено предшествано от оферта-предложение. Предложението следва да съдържа предмет и цена на сделката, които се приемат чрез волеизявлението на лицето. Сключването на сделката се изразява в направата на волеизявление за приемане на това предложение, което може да бъде устно или чрез сключване на договор.

В някои случаи е възможно сделката да се счита за сключена и при липсата на приемане. В този случай е необходимо предложението да е направено към търговец, като между двете страни трябва да има трайни търговски отношения. Предложението, което може да бъде прието мълчаливо, трябва да се отнася до предмета на трайните търговски отношения между страните.

Адвокат Весела Пенева предлага на своите клиенти правни консултации и услуги при подготовка и сключване на търговски сделки. Участие в преговорите, изготвяне на правната документация - предложения, проектодоговори, договори и други. Предлага правни консултации във връзка с най-подходящата форма на търговска сделка. Защитава интересите и целите на своите клиенти.

Адвокат Весела Пенева предлага на своите корпоративни клиенти абонаментно правно обслужване във връзка с търговски сделки. Преференциални условия. Правни анализи и консултации по данъчноправни въпроси, свързани с договорите отношения сключвани от нашите клиенти по повод на търговски сделки.

Извънсъдебно споразумение

Извънсъдебно споразумение - сключване, действие, правни консултации

Aдвокат Весела Пенева предоставя на своите клиенти правни консултации във връзка с всички въпроси относно извънсъдебно споразумение. Страни по извънсъдебното споразумение са длъжникът и всички кредитори. За да бъде едно извсънсъдебно споразумение валидно е необходимо всички кредитори да взмеат участие при неговото сключване. То се сключва след като съда потвърди предоставения списък от синдика за приетите вземания.

Извсънсъдебно споразумение се сключва в писмена форма и има задължителен характер за страните по него. Те могат да се договорят за промени в условията на плащане, опрощаване на дадено вземане, и други.

За всички въпроси във връзка с производството по извсънсъдебно споразумение не се колебайте да позвъните на адвокат Весела Пенева.

Aдвокат Весела Пенева ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви консултира относно Вашите права и вземането на най-доброто решение.

Предоставяне на търговски срокове

Предявяване на търговски искове срещу неизрядни длъжници

Aдвокат Весела Пенева оказва помощ и съдействие на своите клиенти при несъбрани суми от неизправни длъжници. Предоставя правни услуги във връзка с всички въпроси относно предявяване на търговски искове срещу неизправни длъжници.

Aдвокат Весела Пенева предоставя правна защита и правни консултации при завеждане на дела въз основа искова молба.

За всички въпроси във връзка с производството по предявяване на търговски искове не се колебайте да позвъните на адвокат Весела Пенева.

Aдвокат Весела Пенева ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви консултира относно Вашите права и вземането на най-доброто решение.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или