0884 540 014

Адвокат по застрахователно право

Адвокат Весела Пенева предлага правни услуги в областта на застрахователното право в София.

Питате се защо ви е нужен добър адвокат по застрахователни дела? Отговорът е защото ако не потърсите навреме правна помощ за вашите застрахователни права, то може да се окаже, че няма как да получите вашето застрахователно обезщетение за пропуснатите ползи или претърпените загуби.

Така например срокът за предявяване на иск срещу застраховател е три годишен и започва да тече от изтичане на 15-дневния срок, в който застрахователя е бил длъжен да ви изплати застрахователно обезщетение. Срокът е преклузивен, т.е. с изтичането му се погасява правото на иск пред съда.

Много често се случва по възникнало застрахователно събитие застрахователят да плати по-малко застрахователно обезщетение. В такъв случай е необходимо да се предяви иск срещу застрахователя пред компетентния съд за разликата до дължимото застрахователно обезщетение като за целта ви е необходим добър адвокат по застрахователни дела.

Има случаи, при които пострадал от застрахователно събитие предявява иск за обезщетение директно срещу причинителя на вредата. В този случай причинителя може да предяви обратен иск срещу застрахователя с цел да прехвърли върху него отговорността за дължимото обезщетение. В противен случай причинителя може да бъде осъден да заплати обезщетение, за което отговорност следва да носи застрахователя.

В практиката не са рядкост случаите, при които в следствие на пътно транспортно произшествие се причинява смърт или други увреждания на лица като в хода на наказателното дело става ясно, че причинителя не е в състояние да заплати дължимото обезщетение за причинените вреди. В такъв случай пострадалия или неговите наследници имат на разположение правото да заведат гражданско дело срещу застрахователя по застраховката „гражданска отговорност“ на причинителя като така могат да бъдат сигурни, че при спечелване на делото ще бъдат финансово компенсирани от увреждането си. За всички подобни случаи, както и за много други  консултацията с добър адвокат, с опит в застрахователните дела е безценна помощ.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или