0884 540 014

Данъчно право

Какво трябва да знаете ако търсите адвокат по данъчно право.

Данъчното право не е самостоен дял на правото, а  е част от финансовото право, която се занимава само с  отношенията по повод разпределение на националния доход и постъпване на парични средства в бюджета. Често адвокатът по данъчни дела, поради непознаване на спецификата на самото доказване допуска грешки.  Те от своя страна се отразяват върху съдържанието на административните или съдебни защитни актове. Необходимо е в предмета на доказване да се включат съответствия на оспорения акт с разпоредбите на действащото право. Юристите, работещи в областта на данъчното право е добре да излагат доводи, съдържащи се в международни актове или конституционни норми, поради факта че властническите актове не могат да им противоречат.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълната гама правни услуги в областта на данъчно право в София.

 • Данъчна защита
 • Ревизионно производство
 • Обжалване на актове
 • Защита по данъчно-ревизионни актове
 • Данъчна защита пред НАП
 • Правни консултации по данъчно правни въпроси и казуси
 • Правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС
 • Данъчно планиране
 • Представителство пред данъчната администрация
 • Правни услуги във връзка с данъчното облагане
 • Правна защита по данъчни  дела

Данъчна защита

При възникнали проблеми с НАП по повод извършена проверка или данъчна ревизия адвокат Весела Пенева предлага изготвяне на възражение срещу ревизионен доклад, изготвяне на жалба срещу ревизионен акт , изготвяне на жалба срещу наказателно постановление, обжалване на отказ за регистрация по ЗДДС и на акт за дерегистрация по ЗДДС, защита в съда срещу незаконосъобразни актове на данъчната администрация.

Aдвокат Весела Пенева предоставя правна защита и правни консултации при спорове с НАП при ревизии и проверки относно отказано право на данъчен кредит /ДДС/, начислен допълнителен корпоративен данък /данък печалба/, наложени глоби от данъчни инспектори при издадени акт за административно нарушение /АУАН/ и наказателно постановление.Предлага на своите клиенти и извършване на процедура по регистрация и дерегистрация по ЗДДС.

За всички въпроси във връзка с конкретна данъчна ревизия или проверка не се колебайте да позвъните на адвокат Весела Пенева.

Обжалване на данъчни ревизионно актове (ДРА) и други данъчни актове по реда на ДОПК

Ревизионният акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му по административен ред пред Директора на Дирекция обжалване и управление на изпълнението /ДОУИ/. Жалбата се подава чрез компетентната териториалня дирекция. Директорът се явява горестоящ висш административен орган при обжалването на ДРА. При обжалването на ДРА правомощията на директора като решаващ орган са: разглеждане на спора по същество и произнасяне с мотивирано решение в 45-дневен срок от постъпването на жалбата в териториалната дирекция. С решението си Директора на на ДОУИ може да потвърди, измени или отмени ДРА и да върне преписката на органа възложил ревизията със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт, като производството по издаването му започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна.

Непроизнасянето на Директора на ДОУИ по обжалвания ДРА в законоустановения 45-дневен срок означава мълчаливо потвърждение на обжалвания ДРА. Ревизионен акт, който е обжалван по административен ред и е мълчаливо потвърден или е налице отхвърлително спрямо жалбата мотивирано писмено решение на Директора подлежи на обжалване пред административен съд по местонахождението на ДОУИ или пред административен съд по местонахождението на Териториалната дирекция издала ДРА. Съответно в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасянето на решаващия орган с писмено решение или в 14-дневен срок от връчването на решението се подава жалба срещу ДРА до административния съд чрез Директора на ДОУИ. Административният съд може да отмени, измени или потвърди РА и/или да провъзгласи неговата нищожност.

Решението на административния съд срещу РА подлежи на касационно обжалване пред Върховния админисративен съд /ВАС/ в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

За всички горепосочени процедури по обжалването на ДРА можете да се обърнете към юрисконсулт Весела Пенева, която е готова да Ви окаже правна помощ и съдействие.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА съдействие и правна подкрепа при обжалване на актове - Обжалване на наказателно постановление, Обжалване на данъчни ревизионни актове (ДРА) и други данъчни актове по реда на ДОПК, Обжалване на актове по ЗУТ и др.

Обжалване на акт от НАП

На обжалване по административен и след това по съдебен ред подлежат и други актове, издавани от НАП във връзка с осъществяване на тяхната дейност. Такъв е например и акта за прихващане и възстановяване на суми за данъци и задължителни осигурителни вноски /АПВ/.Прихващането или възстановяването може да се извърши по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на пет години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

След постъпване на искането може да се възложи извършването на ревизия или проверка. Ако е възложена проверка, тя приключва с акт за прихващане и/или възстановяване, или с отказ от прихващане и/или възстановяване на претендираната сума.

Актът за прихващане и/или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. Независимо от извършването на прихващане или възстановяване, включително когато актът за прихващане или възстановяване е обжалван, задълженията за данъка или задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия. Ако актът е обжалван по съдебен ред, издаването на ревизионен акт е допустимо до влизане в сила на съдебното решение.

Органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване изцяло посочените в акта суми, заедно с дължимата лихва.Ако органът по приходите направи отказ за възстановяване, то акта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му.

Обжалване на наказателно постановление

Наказателно постановление (НП) се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от служители на административен орган, каквито са служителите от НАП. Неподписването на АУАН не спира издаването на наказателно постановление.

Наказателно постановление се връчва и от този момент тече 7 дневен срок за обжалване пред съда. На обжалване подлежат всички наказателни постановления, освен тези, за които законът изрично предвижда, че са необжалваеми.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или