0884 540 014

COVID-19

Изменения в НК със ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

С обявяване на извънредно положение в Република България и приемане на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. с § 3 от преходните и заключителните разпоредби бе изменен и Наказателният кодекс.

Първото изменение е по отношение на общостопанските престъпления и по-конкретно чл. 225 от НК "Който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по-голямо от законно допустимото", като се създаде нова ал. 6, с което се определи квалифициран състав на престъплението, извършено по време на извънредно положение.

Изменение бе направено и в Глава десета ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ на чл. 326. "Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога", като изменението с квалифициращия състав по ал. 2 при "значителни вреди последици", наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

Последното изменение на НК е свързано с наказателна отговорност на лицата, които нарушават наредба, правила или мерки, издадена против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи по чл. 355 от НК, където бе увеличен значително размерът на глобата от 500.00 до 2000.00 лева на от 10 000 до 50 000, комулативно с налагането на глоба е предвидено накзание и лишаване от свобода до пет години. На практика у нас най-много досъдебни производства са образувани за нарушаване на карантина по чл. 355, ал. 2 от НК.

Тези престъпления са част и от списъка от дела, по които сроковете не спират да текат по време на извънредно положение.

Основания и ред за поставяне под карантина

Лица, които се поставят под карантина/задължителна домашна изолация:

 • За срок от 14 дни

  - всички лица, които влизат на територията на Република България, се поставят под карантина в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава;

  - всички близки контакти на потвърдени случаи на COVID-19 се поставят под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение, считано от последния контакт със заболялото лице.
 • За срок от 28 дни под карантина се поставят следните групи лица:

  - асимптоматични лица (открити като контактни лица или в хода на проведени епидемиологични проучвания);

  - лица с леки клинични оплаквания (телесна температура <38°С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и други);

  - лицата с потвърдени случаи на COVID-19, хоспитализирани в лечебно заведение за лечение, подлежат на задължителна домашна изолация (карантина) за срок от 28 дни, считано от датата на дехоспитализацията им (изписването им) от лечебно заведение.

Ред за поставяне под карантина

 • Редът за изолация на болните се определя с НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Основание за поставяне под карантина

 • Издаване на предписание за поставяне под карантина от държавен здравен инспектор по образец, утвърден от министъра на здравеопазването;
 • Заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Заповедта подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контрол и наблюдение над лицата, поставени под карантина:

 • медицинско наблюдение от общопрактикуващите им лекари, българските граждани без общопрактикуващи лекари се проследяват от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани;
 • контрол по изпълнение се осъществява от съответните Областни дирекции на Министерство на вътрешните работи, съответната регионална здравна инспекция, както и от кметовете на общините в съответната област.

Задължения на карантинираните лица

 • всички лица, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок;
 • при проява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане; треска и т.н.), лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получават указания според случая.

Преустановяване на карантината/задължителната домашна изолация

 • Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, карантината се счита за преустановена.

Отговорност за неспазване на карантина/задължителна домашна изолация

 • Административнонаказателна отговорност – чл. 215 от Закон за здравето
        - чл. 215а от Закон за здравето


  - Болен от COVID-19, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага и на контактно лице, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.

  - Контактно лице, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. Ако лицето отказва да се яви доброволно за извършване на изследване, се довежда принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол.

Нарушенията се установяват с акт (акт за установяване на административно наказание), съставен от държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция. Наказателно постановление (НП) се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) от директора на регионалната здравна инспекция. Наказателно постановление може да се обжалва пред съд в 7-дневен срок от връчването му. Ако сте засегнати от наложени административнонаказателни санкции и желаете да се възползвате от правото на обжалване на издадените срещу Вас актове и наказателни постановления, може да се свържете с нас за правна помощ и съдействие на телефон 0884 54 00 14.

 • Наказателна отговорност по чл. 355 от НК

Чл. 355 (1) Който наруши наредба правила или мерки, издадена против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

При наличие на данни за осъществено деяние, с което са нарушени правилата и мерките, издадени против разпространението на заразителна болест на основание чл. 63 от Закон за здравето "При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион", извършено по време на пандемия и извънредно положение, свързани със смъртни случаи, се образува досъдебно производство за престъпление по чл. 355, ал. 2 вр. с ал.1 от НК. При установяване на достатъчно данни за извършено престъпление лицето се привлича като обвиняем с постановление за привличане на обвиняем.

Може да се свържете с нас за правна защита и съдействие при повдигане на обвинение от прокуратурата или разследващия орган за извършено престъпление по чл. 355, ал.2 от НК, процесуално представителство и защита на обвиняемия при вземане на мярка за неотклонение, както и правна защита и процесуално представителство в наказателно производство пред съд.

Административни санкции, които се налагат на физически лица и юридически лица, нарушили ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Съгласно чл. 63 от Закон за здравето при възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион. Мерки на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.

Мерките могат да включват:

 • забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.
 • временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите, в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.
 • извършването на задължително изследване с цел установяване на носителство на заразна болест на контактните на заразно болен.

Съгласно чл. 2 от ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение, което означава, че обжалването не спира изпълнението.

Именно на основание чл. 63 от Закона за здравето и чл. 2 от ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., министърът на здравеопазването издава заповеди, с които се въвеждат специални мерки за превенция разпространението на Коронавирус (Covid 19).

Нарушаването на мерките за превенция разпространението на Коронавирус (Covid-19) е административно нарушение, което се установява чрез акт (акт за установяване на административно нарушение).

Право да съставят актове имат:

 • държавни здравни инспектори;
 • длъжностни лица. определени от директора на регионалната здравна инспекция;
 • длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
 • длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

Административното наказание, което е предвидено, е различно в зависимост от това дали нарушителят е физическо лице или юридическо лице, както и дали нарушението е първо или повторно.

За Физически лица - глоба – за първо нарушение - от 300 до 1000.00 лева.
      - при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.

За ЮЛ - имуществена санкция – за първо нарушение - от 500 до 2000 лв.
      - при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

Наказателните постановления се издават от:

 • директора на съответната регионална здравна инспекция;
 • директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;
 • кмета на съответната община.

Наказателно постановление (НП) се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), Наказателно постановление се връчва и от този момент тече 7-дневен срок за обжалване пред съда. Ако сте пострадали лица или сте засегнати от наложени административнонаказателни санкции и желаете да се възползвате от правото на обжалване на издадените срещу Вас актове и наказателни постановления, може да се свържете с нас за правна помощ и съдействие.

Преминаване през контролно-пропусквателен пукт на входно-изходните пътища на областните центрове

Министърът на здравеопазването въведе противоепидемични мерки, с които временно ограничи придвижването на територията на страната, за което са изградени общо 215 КПП на входовете и изходите на областните центрове.

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • полагане на труд в населеното място;
 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
 • медицински документ;
 • документ за самоличност;
 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

При преминаване през КПП се попълва декларация по образец, която се събира от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

При установяване на нeвeрни дaнни при пoпълвaнeтo нa дeклaрaции може да Ви бъде потърсена наказателна отговорност, за извършване на престъпление от общ характер по НК.

 • чл. 313 от НК - Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
 • чл. 355, ал. 2 от НК - Който наруши наредба правила или мерки, издадена против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, извършено по време на пандемия и извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

При необходимост от защита и съдействие, в случай че ви привлекат под наказателна отговорност, може да се свържете с нас.

Полезна информация:

http://www.mh.government.bg

https://www.mvr.bg

https://coronavirus.bgЗа директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или