0884 540 014

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:

1. ………………………………………… с ЕГН …………………………., л.к. № …………………………, изд. на …………………г. от МВР-..........., с постоянен адрес в гр. ……………………………………………………………………………

и

2. ………………………………………… с ЕГН ………………………, л.к. …………………., изд. на …………………….г. от МВР - ..........., с постоянен адрес в гр. ..............................................................................

декларираме, че сме съгласни детето ни:

………………………………………………………. с ЕГН …………………………, паспорт № …………........, издаден на ……………….. год. от МВР – ………………. с валидност до ………………… год., Удостоверение за раждане № …………………… / …………… г., издадено въз основа на Акт за раждане № …………/………………г.

да пътува непридружен от нас в чужбина.

Гр. ………… ДЕКЛАРАТОРИ:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


« Назад към всички публикации