0884 540 014

Запис на заповед

Дата на издаване: …………...20……г. (………………………………………. две хиляди и ……. година).

Място на издаване: гр. ……………,  ул. …………………………, № ……, ет…., ап…….

Място на плащане: гр. ……………,  ул. …………………………, № ……, ет…., ап…….

Падеж: ……...2010г. (………………………….. две хиляди и …… година).

(Падеж: На предявяване

Падеж: В срок от ……………… след предявяването на настоящия запис на заповед.)

С настоящия запис на заповед

„…..................................................................................................................”,

вписано в Търговския регистър на ....................................................................,

с ЕИК .................................., седалище в гр. (с.) ............................................

и адрес на управление: гр. (с.) ………................................, общ. ........................,

ул. ................................................................................................................,

представлявано от...........................................................................................,

с ЕГН .............................................., лична карта № ........................................,

издадена на ......................... 20 …..... г. от МВР – гр. .......................................,

постоянен адрес гр. (с.) ........................................., общ. ................................

ул..................................................................................................................,

в качеството на ИЗДАТЕЛ се задължавам неотменимо и безусловно да

заплатя на ПОЕМАТЕЛЯ по настоящия запис на заповед:

„….................................................................................................................”,

вписано в Търговския регистър на ....................................................................,

с ЕИК .................................., седалище в гр. (с.) ............................................

и адрес на управление: гр. (с.) ………................................, общ. ........................,

ул. ................................................................................................................,

представлявано от...........................................................................................,

с ЕГН ............................................, лична карта № ........................................,

издадена на ......................... 20 …..... г. от МВР – гр. .......................................,

постоянен адрес гр. (с.) ........................................., общ. ................................

ул..................................................................................................................,

или на негова заповед

сумата от …………………………………………………….. лева/евро/друго.

Настоящият запис на заповед е платим без протест и разноски.

ИЗДАТЕЛ: ……………………….. (подпис, печат)

Долуподписаният/подписаната, ......................................................................................................................,

ЕГН ..........................., лична карта № ............., издадена на ...................20... г.

от МВР – гр. ................................, с постоянен адрес гр. ..................................,

ул. .................................................................................................................

в качеството на …………………………., декларирам, че настоящият запис на заповед

ми беше предявен за плащане за сумата от ……………………………. на ………………… 20 ..…г.(ЗА) ИЗДАТЕЛ: …………………….

(подпис)


« Назад към всички публикации