0884 540 014

Договор за наем на склад

Днес, .......................... 20 ......... г., в гр. .........................................................

се сключи настоящият договор между:

„…..................................................................................................................”,

вписано в Търговския регистър на ....................................................................,

с ЕИК .................................., седалище в гр. (с.) ............................................

и адрес на управление: гр. (с.) ………................................, общ. ........................,

ул. ................................................................................................................,

представлявано от...........................................................................................,

с ЕГН ............................................, лична карта № ........................................,

издадена на ......................... 20 …..... г. от МВР – гр. .......................................,

постоянен адрес гр. (с.) ........................................., общ. ................................

ул..................................................................................................................,

наричано НАЕМОДАТЕЛ,

и

„…..................................................................................................................”,

вписано в Търговския регистър на ....................................................................,

с ЕИК .................................., седалище в гр. (с.) ............................................

и адрес на управление: гр. (с.) ………................................, общ. ........................,

ул. ................................................................................................................,

представлявано от...........................................................................................,

с ЕГН ............................................, лична карта № ........................................,

издадена на ......................... 20 …..... г. от МВР – гр. .......................................,

постоянен адрес гр. (с.) ........................................., общ. ................................

ул..................................................................................................................,

наричано НАЕМАТЕЛ.

Страните се договориха за следното:

I. Предмет на договора

Чл. 1. С настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава на НАЕМАТЕЛЯ следния

свой собствен недвижим имот, наричан накратко СКЛАД: ......................................................................................................................., находящ се на адрес.............................................................................................................., с полезна площ ........................, състоящ се от ......................., в който има следното имущество ........................................................................................

(машини, съоръжения, инсталации),

който имот ще се ползва временно като склад за .............................................., срещу насрещно възнаграждение, наричано накратко „наем”, уговорено съгласно чл. 10 от настоящия договор.

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок до ................../от .......... месеца/години, считано от предаването на склада.

(2) Ако след изтичане на определения срок, ползването на склада продължи за период, не по-малък от.........., със знанието и без противопоставянето на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита продължен за неопределен срок.

(3) Настоящият договор влиза в сила от ...................................

II. Задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 3. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде склада в състояние, годно да изпълнява предназначението си.

(2) Предаването на склада се извършва в срок до .................. с приемо-предавателен протокол, който удостоверява състоянието на склада, наличността и състоянието на машините, съоръженията и инсталациите , намиращи се в него към този момент, в т. ч. и съществуващите и известни на страните недостатъци на склада към този момент.

(3) Ако бъдат констатирани недостатъци в течение на ползването на склада, които не биха могли да бъдат открити при обикновен оглед към момента на предаването му и тези недостатъци значително затрудняват ползването на склада по предназначение, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен, при своевременно уведомяване от НАЕМАТЕЛЯ:

1. да отстрани недостатъците за своя сметка в срок ............. от уведомяването; или

2. да намали съразмерно наема.

Чл. 4. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на НАЕМАТЕЛЯ свободното и необезпокоявано ползване на склада за срока на настоящия договор и гарантира, че други лица нямат право на собственост или други вещни и облигационни права, които могат да бъдат противопоставени на НАЕМАТЕЛЯ.

(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не извършва каквито и да е вещни и облигационни сделки, които биха попречили на нормалното ползване на склада от НАЕМАТЕЛЯ, за срока на настоящия договор.

Чл. 5. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички поправки на склада, извън предвидените в чл. 12, в срок ............. от надлежното уведомяване за необходимостта от тях от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

(2) Поправките по предходната алинея могат да бъдат извършени и от НАЕМАТЕЛЯ, когато извършването им е неотложно, в който случай стойността им се приспада от дължимия наем след представянето на документи, които я доказват.

(3) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички данъци и такси във връзка със собствеността на склада, включително и тези за периода преди предаване на склада.

(4) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да заплати всички консумативни разходи за склада до момента на предаването му.

(5) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на НАЕМАТЕЛЯ по въпросите свързани с управлението и поддръжката на имота

Чл. 6. НАЕМОДАТЕЛЯТ може да извършва трайни подобрения и преустройства в склада в срока на настоящия договор само след писмено съгласие на НАЕМАТЕЛЯ.

III. Задължения на НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 7. (1) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва склада само съгласно уговореното в чл. 1 от настоящия договор предназначение.

(2) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да пази склада и складовото оборудване с грижата на добър стопанин/търговец, в т. ч. да спазва всички нормативно установени строителни, противопожарни, хигиенно-санитарни и др. правила.

(3) В случай че НАЕМАТЕЛЯТ оборудва склада за своя сметка и по свое усмотрение, след изтичане на договора обзавеждането остава негова собственост/остава собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл. 8. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за всички повреди и посегателства, извършени върху склада.

Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не предоставя ползването на склада на друго лице, освен с писменото съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ наем, в размер на ............................ (словом:..............................................................) лева месечно/годишно, платими най-късно до ......... число на съответния/следващия месец.

(2) Плащането на наема се извършва по следния начин:

..................................................................................................................................... (в брой на адрес: ........................... /по банков път: банкова сметка № ......................... при банка ..........................)

(3) При подписване на настоящия договор, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит в размер на  ...................... Депозитът се връща на НАЕМАТЕЛЯ при прекратяване на настоящия договор и след изплащане на всички месечни наемни вноски и всички други сметки за ползването на имота. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не изпълни горепосочените задължения в срок от .......... след прекратяване на договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да прихване дължимите суми от депозита, като върне остатъка, ако има такъв.

Чл. 11. В срока на настоящия договор и след надлежно прехвърляне на съответните партиди от НАЕМОДАТЕЛЯ, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща консумативните разходи за склада, направени след предаването му, съгласно чл. 3 от настоящия договор, в т. ч. за електроенергия, отопление, топла и студена вода, телефон, сигнално охранителна система, в ............срок, както и евентуални лихви за забава върху тях.

Чл. 12. (1) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка дребните текущи ремонти/поправки на склада и неговото оборудване, дължащи се на обикновеното им ползване, както и всички поправки, които се дължат на неправилно ползване на склада и неговото оборудване от него и негови служители и клиенти.

(2) Поправките по предходната алинея се извършват в срок от ..............

Чл. 13. (1) НАЕМАТЕЛЯТ може да извършва трайни подобрения и преустройства в склада само след писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

(2) Стойността на подобренията и преустройствата по предходната алинея се приспада от дължимия наем след представянето на НАЕМОДАТЕЛЯ на документи, които я доказват.

(3) Подобренията и преустройствата, направени съгласно предходните алинеи, остават в собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ след прекратяване на настоящия договор.

Чл. 14. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да освободи склада след изтичане на срока на настоящия договор. За целта се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от двете страни или техни представители и удостоверява състоянието на склада, наличността и състоянието на оборудването към този момент.

IV. Прекратяване на договора

Чл. 15. Настоящият договор се прекратява, освен в предвидените от закона случаи, и:

1. с изтичане на срока, за който настоящият договор е сключен;

2. с ......... месечно предизвестие от всяка от страните по договора (, като заплати на другата страна ..................... (част от дължимото до края на срока на договора));

3. с едностранно......седмично/месечно предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ при забава за плащане на наема от ..........дни/седмици/месеца;

4. с едностранно......седмично/месечно предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, когато НАЕМАТЕЛЯТ не използва склада по предназначение или не пази склада и оборудването с дължимата по настоящия договор грижа;

5. с едностранно......седмично/месечно предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, ако НАЕМАТЕЛЯТ е предоставил склада на трето лице без съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ;

6. с едностранно.......седмично/месечно предизвестие от НАЕМАТЕЛЯ при неизпълнение по чл. 3, ал. 3 от настоящия договор или ако недостатъците на склада правят ползването му невъзможно.

7. с едностранно.......седмично/месечно предизвестие от НАЕМАТЕЛЯ в случай, че действия или бездействия на НАЕМОДАТЕЛЯ сериозно пречат на нормалното ползване на склада.

V. Отговорност на страните

Чл. 16. НАЕМАТЕЛЯТ дължи:

1. при прекратяване на договора поради забава в плащането на наема - неустойка в размер на ........................ за всеки ден забава, но не повече от ....................

2. при прекратяване на договора когато НАЕМАТЕЛЯТ не използва склада по предназначение или не пази склада и оборудването с дължимата по настоящия договор грижа - неустойка в размер на .....................

3. при прекратяване на договора, когато НАЕМАТЕЛЯТ е предоставил склада на трето лице без съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ - неустойка в размер на .....................

4. в случай, че не съобщи незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за повреди или посегателства върху склада - неустойка в размер на ........................

5. при неплащане на консумативните разходи за склада - неустойка в размер на ........................ за всеки ден забава, но не повече от ....................

6. при неизвършване на дължимите по настоящия договор поправки - неустойка в размер на ........................

Чл. 17. НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи:

1. при прекратяване на договора поради неизпълнение по чл. 3, ал. 3 от настоящия договор или ако недостатъците на склада правят ползването му невъзможно – неустойка в размер на ..........................

2. при прекратяване на договора в случай, че действия или бездействия на НАЕМОДАТЕЛЯ сериозно пречат на нормалното ползване на склада – неустойка в размер на ..........................

Чл. 18. Всяка страна по договора запазва правото си да търси обезщетение за вреди, надвишаващи размера на неустойките, предвидени в настоящия договор, в случаите на пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от другата страна.

VIII. Общи и заключителни клаузи

Чл. 19. Страните се задължават да издават разписки за всички плащания в брой, осъществени съгласно настоящия договор.

Чл. 20. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат нормите на законодателството на Република България.

Чл. 21. Всякакви изменения в настоящия договор се извършват по взаимно съгласие на страните, в писмена форма. Същата форма се прилага и по отношение съобщенията между страните, при упражняване на правата и изпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 22. Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането, изпълнението, тълкуването, изменението и прекратяването на настоящия договор, се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не може да бъде постигнато се отнасят пред………….....

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

За НАЕМОДАТЕЛЯ: ............................. За НАЕМАТЕЛЯ: .............................

/…………..………/ /……………......…/


« Назад към всички публикации