0884 540 014

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната ................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето с увреждане)

ЕГН: ...................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм „……………………………..“ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;

  • доброволния характер на предоставянето на данните;

  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ......................

гр. ......................... ДЕКЛАРАТОР:........................

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната ................................................................................................

(име, презиме и фамилия на придружаващия лицето с увреждане)

ЕГН: ...................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм „………………………………“ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;

  • доброволния характер на предоставянето на данните;

  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ......................

гр. ......................... ДЕКЛАРАТОР:........................


« Назад към всички публикации