0884 540 014

Адвокат по вещно право

Винаги, когато бъде засегнато правото на собственост от трето лице е добре да се обърнете към адвокат по вещно право.

Той най-добре може да ви ориентира какво е необходимо да се направи във всеки конкретен случай, за колко време и колко би ви струвало, както и какви биха били последствията ако не го направите.Такива случаи биха могли да бъдат тези, в които отнето правото на владение върху движима или недвижима вещ, възпрепятствано е правото на ползване или преминаване, отнето е правото на собственост чрез изтекла придобивна давност в полза на владелеца, делба на съсобствен имот и т.н.В тези случаи е необходимо да се предяви иск като за някои от тези искове има давностен срок за предявяване.Завеждането на такива искова изисква специални знания в областта на вещното право.Затова е добре да ползвате услугите на адвокат по вещно право, който най-адекватно би се погрижил за вашите нарушени вещни права.Разрешението на вашия казус е различно за всеки конкретен случай.В някои случаи може казусът да бъде разрешен и по извънсъдебен ред като например в случаите, при които се налага извършване на делба на съсобствен имот и между отделните собственици е налице съгласие за доброволна делба, която изисква изготвяне на нотариален акт за подялба на имота и изповядване на сделката пред нотариус.В други случаи единственото възможно разрешение е чрез дело пред съд.Такъв би бил случай на отнето право на собственост върху имот от трето лице, което се е снабдило с нотариален акт по обстоятелствена проверка, позовавайки се на изтекла в негова ползва придобивна давност.Независимо от начина, по който следва да бъде разрешен вашия казус във всички случаи ще е по-добре за вас да ползвате услугите на адвокат по вещно право, защото рискувате да загубите много повече.При завеждане на съдебно дело той ще ви съдейства да се изготви прецизно исковата молба, ще ви ориентира какви документи да му предоставите или снабдите, ще се явява в насрочените открити съдебни заседания вместо вас до приключване на делото във всички инстанции, ще прави доказателствени искания, за да може случая да бъде решен във ваша полза.През времето, през което сте били лишени от възможността да ползвате в пълен обем вашите вещни права нарушителят дължи обезщетение, което трябва да ви бъде присъдено от съда.Ненавременното упражняване на вашите права или упражняването им в неправилна посока без намесата на адвокат по вещно право би ви поставило в положение да загубите завинаги ваша вещ (имот) и така да се налага да търпите това неблагоприятно разместване на права на собственост завинаги.Затова не се колебайте и при необходимост от помощ по въпроси в областта на вещното право потърсете вашия правилен адвокат Весела Пенева. 


« Назад към всички публикации